Condicions de compra i enviament

CONDICIONS DE COMPRA

Document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.cafesvitoria.com

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de compra. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de CAFES VITORIA SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc www.cafesvitoria.com

CAFES VITORIA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, CAFES VITÒRIA SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

La durada del contracte quedarà vinculada a l’entrega del producte sense perjudici del dret de dessistiment.

Per adquirir els nostres productes, poden dirigir-se al apartat corresponent de la nostra botiga online.

Finalitzat el procès de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procès de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb CAFES VITORIA SL al telèfon d’atenció al client 937006676 o mitjançant el correu electrònic info@cafesvitoria.com.

Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent CAFES VITORIA SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, CAFES VITORIA SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta forma, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclueixen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) vigent.

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses de lliurament i transport

CAFES VITORIA SL realitza enviaments a la Península i Balears. Els enviaments son gratuïts per a comandes superiors a 49,99€.

Per enviaments amb import inferior a 49,99€, l’usuari visualitzarà l’import exacte a abonar un cop hagi complert les dades d’enviament, sempre abans de que es faci efectiva la seva compra. Podent modificar en tot cas, el contingut de la comanda.

CAFES VITORIA SL lliurarà la comanda en un termini aproximat de 24 HORES, a partir de l’endemà a la comanda, si aquest s’ha realitzat abans de les 13h. Per a comandes posteriors a les 15h, les comandes es prepararan al dia següent, sent el lliurament efectiu en 48 hores des de  l’acceptació del pagament.

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l’import de la seva comanda mitjançant Targeta de crèdit VISA, Mastercard o Mestre:

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de CAFES VITORIA SL.

Al pagar amb targeta VISA, MASTERCARD o MESTRE, se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la seva targeta VISA, MASTERCARD o MESTRE, oferint, d’aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament es vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i abonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, haguès exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de CAFES VITORIA SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

La disponibilitat dels productes oferts per CAFES VITÒRIA SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que CAFES VITÒRIA SL actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquell moment. En cas de no execució per indisponibilitat, CAFES VITÒRIA SL en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d’un correu electrònic o via telefònica. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. CAFES VITÒRIA SL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per CAFES VITÒRIA SL dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

Dret de desistiment

El comprador disposarà d’un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment s’haurà de fer mitjançant notificació a CAFES VITORIA SL, a través de comunicació telefònica al 933463858, o dirigint-se al correu electrònic info@cafesvitoria.com

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Devolució

El client estarà obligat a posar-se en contacte CAFES VITORIA SL, ja sigui per telèfon al 933463858 o per correu electrònic a info@cafesvitoria.com per informar del motiu de la devolució. CAFES VITORIA SL, podrà acceptar o rebutjar el motiu de la devolució. En cas d’acceptació per part de CAFES VITORIA SL, s’enviarà al client una etiqueta de Correus perquè pugui dipositar el paquet a la seva oficina de Correus més propera. Sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entén complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

El client es farà càrrec de les despeses de devolució del producte que es descomptarà al import de la comanda. El cost de devolució serà de 4,99€ impostos inclosos.

En tot cas, els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense utilitzar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut/s, comprovarem el seu seu estat. En el moment en que comprovem que tant el/s article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonats.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari. En cas de desistiment es descomptarà l’import de 4,99 € en concepte de despeses de devolució.

CAFES VITORIA SL podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons quina condició es compleixi primer.


Devolució del producte defectuós

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a CAFES VITORIA del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

CAFES VITORIA SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Reclamaciones

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de CAFES VITORIA SL està situat a C/ MONTMELO, 1 NAVE 15 08170, MONTORNES DEL VALLES (BARCELONA) o mitjançant el correu electrònic info@cafesvitoria.com o per telèfon, 933463858.

Jurisdicció

Així mateix, CAFES VITÒRIA SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. CAFES VITORIA SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.